Make your own free website on Tripod.com


ยินดีต้อนรับ สู่เว็บเพจ ว่าด้วยเรื่องกฎหมาย ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 

MENU
หลักกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง
การฟ้อง
ค่าขึ้นศาล
การส่งสำเนาฟ้องให้แก่จำเลย
จำเลยยื่นคำให้การ
การชี้สองสถาน
การสืบพยาน
การพิพากษาคดี
การอุทธรณ์ ฎีกา
การบังคับคดี
คณะผู้จัดทำ
Hit Counter

 

ความแพ่ง และ ความอาญา

การพิจารณาพิพากษาคดีต่างๆ นั้น แบ่งคดีออกเป็น 2 ประเภท คือคดีแพ่งกับคดีอาญา

การพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง การพิจารณาพิพากษา คดีอาญาต้องปฏิบัติตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญา

 

 

 

 

พบปัญญหาประการใดกรุณาแจ้งทาง e-mail : iakapon01@hotmail.com