Make your own free website on Tripod.com

การบังคับคดี

เมื่อคดีถึงที่สิ้นสุดแล้ว ฝ่ายที่แพ้จะต้องปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาล หากไม่ปฏิบัติ ฝ่ายที่ชนะคดีอาจร้องขอให้บังคับคดีได้

คดีถึงที่สุด คือ ศาลชั้นต้นพิพากษาแล้ว ไม่มีการอุทธรณ์ฎีกา หรือศาลพิพากษาแล้วไม่มีการฎีกาหรือศาลฎีกาพิพากษาแล้ว

การบังคับคดี คือ การบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาล เช่น ศาลพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายให้โจทก์ 50,000 บาท จำเลยไม่ชำระ ฝ่ายที่ชนะคดีสามารถร้องขอต่อศาลขอให้บังคับคดีได้ คือ ให้ทำการยึดหรืออายัดทรัพย์ของจำเลยนำไปขายทอดนำเลินไปชำระให้แก่โจทก์ก็ได้

การบังคับคดีนั้น ฝ่ายที่ชนะต้องขอให้บังคับคดีภายใน 10 ปี นับแต่วันที่ศาลทีคำพิพากษาถึงที่สุด

 

Back to main page