Make your own free website on Tripod.com

การอุทธรณ์ ฎีกา

โจทก์หรือจำเลยฝ่ายที่ไม่พอใจในผลของคำพิพากษาของศาลชั้นต้น มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่อ่านคำพิพากษา เว้นแต่คดีนั้นต้องห้ามตามกฎหมายมิให้อุทธรณ์

เมื่อศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาแล้ว โจทก์หรือจำเลยที่ยังไม่พอใจในผลของคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ มีสิทธิยื่นฎีกาภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ เว้นแต่คดีนั้นต้องห้ามตามกฎหมายมิให้ฎีกา

การยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา ต้องทำเป็นหนังสือยื่นต่อศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีนั้น โดยต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าขึ้นศาลเช่นเดียวกับศาลชั้นต้น

 

Back to main page