Make your own free website on Tripod.com

4.การส่งสำเนาฟ้องให้แก่จำเลย

โจทก์มีหน้าที่ส่งสำเนาฟ้องไปให้จำเลย ณ ภูมิลำเนา หรือ ที่ทำงานของจำเลยโดยต้องส่งในเวลากลางวัน

ในกรณีที่จำเลยไม่ยอมรับสำเนาคำฟ้อง โจทก์ต้องมายื่นคำแถลงขอให้ส่งสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยอีกครั้งหากจำเลยไม่ยอมรับก็ให้ปิดหมาย เมื่อปิดหมายแล้วให้ถือว่าส่งให้แก่จำเลยโดยชอบแล้ว โดยให้มีผลเมื่อพ้น 15 วัน นับแต่วันปิดหมาย

Back to main page