Make your own free website on Tripod.com

5.จำเลยยื่นคำให้การ

เมื่อจำเลยรับสำเนาคำฟ้องของโจทก์แล้ว จำเลยต้องยื่นคำให้การต่อสารในกำหนด 15 วัน หรือ ในกรณีปิดหมาย จำเลยต้องยื่นคำให้การต่อศาลกำหนด 30 วันนับแต่วันปิดหมาย หากจำเลยไม่ยื่นคำให้การในกำหนดดังกล่าว ถือว่าจำเลยขาดนัดการยื่นคำให้การ

Back to main page