Make your own free website on Tripod.com

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บเพจ เพื่อการศึกษา เรื่องของกฎหมาย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 

                เว็บนี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษา ในเรื่องของกฎหมาย ซึ่งเนื้อหาในปัจจุบันยังมีไม่เพียงพอสำหรับผู้ที่ต้องการเนื้อหามาก ตอนนี้ยังมีเนื้อหาเฉพาะจุดเน้นในเรื่อง หลักกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง และ ความอาญา จัดทำโดยกลุ่ม นักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ถ้าท่านใดสนใจกรุณากดที่นี้เลยครับ

 

                     ENTER